GALLERY: INFINITY YU JING

Infinity army comission lvl 3,5 painted 07.2015

Yu Jing

Yu Jing: Domaru, Oniwaban, Kempeitai,

Yu Jing: Donaru Takeshi Neko Ojama, lvl 4

Yu Jing: Aragoto Senkenbutai,

Yu Jing: Keisotsu,

 Yu Jing

Yu Jing: Donaru Takeshi Neko Ojama, Oniwaban Shinobu Kitsune, lvl 4

 Yu Jing

Yu Jing: Aragoto Senkenbutai,

Yu Jing: Tokusetsu, Yaozao,

Yu Jing: Donaru Takeshi Neko Ojama, lvl 4

Yu Jing: Oniwaban Shinobu Kitsune, lvl 4

You can find Colour Recipees for these miniatures here

No comments:

Post a Comment